English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Subject = Wyciąg wyrazów używanych w gwarze ludowej z okolicy Grywałdu i Czorsztyna ze \"Słownika gwar polskich\" Jana Karłowicza. Nadto obfity zbiór wyrazów nie zawartych w powyżej wymienionym słowniku, dokonany przez Michała Marczaka.]